Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor de aanbieding, verkoop en levering door Mikal Schoonbroodt h.o.d.n. Mikal krasverwijdering. Gevestigd en kantoorhoudend te Beek.

Artikel  1. Toepasselijkheid:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen, aanbiedingen en overeengekomen met betrekking tot verkoop, levering en/of renovatie werkzaamheden waarbij Mikal krasverwijdering als aanbieder respectievelijk verkoper/uitvoerder optreedt.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn de voorwaarden van de wederpartij van Mikal krasverwijdering (nader te noemen de opdrachtgever) in welke vorm of onder welke benaming dan ook op de overeenkomst niet van toepassing.
4. indien  één of meer van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt of anderszins ongeldig is wordt daardoor de gelegenheid van de overige voorwaarden niet aangetast. 

Artikel  2. Totstandkoming overeenkomsten:
1. Een aanbieding van Mikal krasverwijdering is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
2. mondelinge overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat Mikal krasverwijdering de overeenkomst schriftelijk bevestigd. Het niet verzenden van de opdrachtbevestiging binnen 30 dagen na het sluiten van de mondelinge overeenkomst ontbindt de overeenkomst na het verloop van deze termijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt de opschorting ook ongedaan gemaakt door de levering dan wel uitvoering van de opdracht binnen de termijn van 30 dagen na het sluiten van de mondelinge overeenkomst.

Artikel  3. Prijzen.
1. De prijzen luiden netto in euro’s en zijn gebaseerd op levering/uitvoering op het overeengekomen adres.
2. Indien na het verzenden van de offerte c.q. Opdrachtbevestiging prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen van de goederen, materiaal- of  onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen e.d. stijgen heeft Mikal krasverwijdering het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen.
3. Mikal krasverwijdering geeft de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de overeenkomstig lid 2 aangepaste prijzen.
4. Indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijke prijs, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 7 dagen na  verzending van de kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan Mikal krasverwijdering de overeenkomst te ontbinden zonder dat elk der partijen tot schadevergoeding jegens de ander is gehouden.
5. Meerwerk-werkzaamheden die niet in de offerte c.q. opdrachtbevestiging zijn omschreven zal door Mikal krasverwijdering afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de dan geldende tarieven.
6. De prijzen zijn gebaseerd op de ononderbroken uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden binnen de mogelijkheden van de dan geldende weersomstandigheden. In geval van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, die het gevolg is van omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de extra kosten die van zodanige vertraging het gevolg zijn aan Mikal krasverwijdering te vergoeden.

Artikel  4. Levertijd:
1. Het overschrijden van een opgegeven datum van leveren/uitvoeren van de opdracht is nooit te beschouwen als overschrijding van een fatale termijn, Mikal krasverwijdering zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering/uitvoering op of voor de opgegeven datum  te realiseren. Zodra Mikal krasverwijdering kennis krijgt van feiten of omstandigheden die realisering van de levering/uitvoering op of voor deze datum onmogelijk maken geeft Mikal krasverwijdering hiervan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwacht nieuwe opleveringsdatum.
2. Indien een van de hiervoor bedoelde feiten of omstandigheden tot gevolg heeft tot de overeengekomen datum  van levering met 3 maanden wordt overschreden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Ontbinding overeenkomstig het bepaalde in lid 2 heeft tot gevolg dat de opdrachtgever de kosten zal vergoeden die Mikal krasverwijdering heeft gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk was uitgevoerd op het moment van ontbinding zal de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs betalen en indien van toepassing de kosten voor ongedaanmaking vergoeden. 
4. Mikal krasverwijdering is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

Artikel  5. Eigendom, risico:
1. De eigendom van de goederen/diensten gaat over van Mikal krasverwijdering op de opdrachtgever eerst nadat de opdrachtgever de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan Mikal krasverwijdering is verschuldigd, heeft voldaan.
2. Het risico van de goederen, c.q. levering van diensten gaat over van Mikal krasverwijdering op de opdrachtgever op het moment van leveren of uitvoering. Ook in die gevallen dat de opdracht niet bereid of in staat is de goederen of uitvoering van renovatiewerkzaamheden in ontvangst te nemen.
3. Het risico waarbij oude, niet zichtbare, gebreken tijdens renovatiewerkzaamheden zichtbaar worden, wordt te allen tijde door de opdrachtgever gedragen.
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering/uitvoering moet meewerken, kan Mikal krasverwijdering de goederen/uitvoering als voldaan beschouwen, waar het goederen betreft zullen deze worden opgeslagen en verzekerd gedurende een redelijke termijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
Artikel  6. Betaling:
1. Betaling geschiedt na levering, binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hoogst wettelijke rente over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim. Tevens is de opdrachtgever op het moment dat hij  in verzuim is een bedrag verschuldigd ter vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten en kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze vastgesteld op een bedrag ter waarde van 15% van de opdrachtsom met een minimum van  € 75,-.
3. Mikal krasverwijdering heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen te verlangen dat de opdrachtgever, voordat levering plaatsvindt, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen van de opdrachtgever uit de overeenkomst een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Mikal krasverwijdering acceptabele bankinstelling.
4. Mikal krasverwijdering is bevoegd te verlangen dat betaling in termijnen plaatsvindt.

Artikel  7. Aansprakelijkheid:
1. De aansprakelijkheid van Mikal krasverwijdering is beperkt tot een bedrag van maximaal de overeengekomen prijs van de levering/dienst, tenzij de opdrachtgever aantoont dat schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mikal krasverwijdering, zie ook in dit verband art. 5 lid 3.  
2. Mikal krasverwijdering is niet aansprakelijk voor schade door de opdrachtgever of derden die ontstaan na levering/uitvoering en/of na het verrichten van renovatiewerkzaamheden.
3. Mikal krasverwijdering is niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever of derden die ontstaan tijdens en/of na uitvoering van renovatiewerkzaamheden, die op specifiek verzoek van opdrachtgever of op aanwijzing van opdrachtgever niet conform de verwerkingsvoorschriften zijn verricht, of anderszins op ernstige bezwaren van Mikal krasverwijdering zijn gestuit, mits Mikal krasverwijdering deze bezwaren voorafgaande aan de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden heeft medegedeeld.
 
Artikel  8. Klachten en Garantie:
1. Door Mikal krasverwijdering wordt die kwaliteit geleverd overeenkomstig de licentiebepaling van de importeur/leverancier, waarbij voor de geleverde renovatiewerkzaamheden een garantiecertificaat wordt verstrekt met een aflopende %. De tolerantie die gebruikelijk is bij de met de vervaardiging van de zaken belaste fabrieken wordt voorbehouden.
2. Klachten met betrekking tot gebrekkige levering, werkzaamheden en/of facturen zullen slechts in nabehandeling worden genomen indien zij onverwijld na ontdekking en in elk geval binnen 14 dagen na het tijdstip waarop de zaken zijn geleverd of uitgevoerd, of de tactuur is verzonden schriftelijk geldend gemaakt zijn.
3. Indien keuring of beproeving is overeengekomen zullen de klachten uiterlijk bij de keuring of beproeving worden geuit.
4. Gedurende 5 jaar na uitvoering van de renovatiewerkzaamheden met een aflopend % van de 20% per jaar geeft Mikal krasverwijdering garantie voor de werkzaamheden. Er kan ook een andere garantie of garantietermijn overeengekomen worden. Indien Mikal krasverwijderijg zaken heeft bewerkt of gerepareerd/gerenoveerd garandeert Mikal krasverwijdering uitsluitend de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden.
5. De opdrachtgever is gehouden de zaak waarover geklaagd is ter beschikking van Mikal krasverwijdering te houden.
6. Indien een klacht terecht is, zal Mikal krasverwijdering alsnog binnen een redelijke termijn na kunnen komen d.m.v. herstel van het gebrek of vervanging van het defecte deel of het geheel, indien herstel niet meer mogelijk is, zal Mikal krasverwijdering het gefactureerde bedrag volledig crediteren. Indien zonder van Mikal krasverwijdering werkzaamheden aan de zaak zijn verricht of de zaak anderszins in waarde is gedaald kan Mikal krasverwijdering de opdrachtgever een lager bedrag crediteren dan de oorspronkelijke aanneemsom.
7. De garantie op grond van dit artikel komt te vervallen zodat geen klachten in behandeling zullen worden genomen, indien-anders dan in noodgevallen-zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mikal krasverwijdering derden herstelwerkzaamheden aan de zaak hebben verricht.
8. Geen garantie wordt gegeven indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik – indien een klacht niet tijdig is gedaan-indien de klacht betrekking heeft op verborgen gebreken of op bestaande schades die pas na uitvoering van de opdracht zichtbaar zijn.
9. Indien Mikal krasverwijdering ter voldoening aan een garantieplicht zaken vervangt, worden deze vervangen zaken eigendom van Mikal krasverwijdering.
10. Het beweerdelijk niet nakomen door Mikal krasverwijdering van haar verplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de uit enige overeenkomst met Mikal krasverwijdering jegens hem voortvloeiende verplichtingen.
13. Op van derden betrokken zaken geldt de garantie die derden geven.
 
Artikel  9. Overdracht rechten en verplichtingen:
Mikal krasverwijdering heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en de uitoefening van haar rechten uit de overeenkomst over  te dragen aan één of meer derden. Indien van toepassing geeft Mikal krasverwijdering van een zodanige overdracht schriftelijk kennis aan de opdrachtgever.
 
Artikel  10. Niet nakomen, beëindiging, schadevergoeding:
1. Indien de opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling en van stillegging, liquidatie of overname van de onderneming van de opdrachtgever of een privé-persoon, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mikal krasverwijdering het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst doormiddel van een schriftelijke verklaring eenzijdig of gedeeltelijk te beëindigen zonder  tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Mikal krasverwijdering verder toekomende rechten.
2. Alle vorderingen die Mikal krasverwijdering in die gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zijn terstond en ten volle opeisbaar.
 
Artikel  11. Toepasselijk recht, geschillen:
1. Op de overeenkomst en  eventuele nadere overeenkomsten tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst, of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mikal krasverwijdering zijn vestigingsplaats heeft.
 
Beek,  15-04-2004
M.A.H. Schoonbroodt h.o.d.n. Mikal krasverwijdering, Directeur/eigenaar.